Ottawa, Ontario Saturday

Great Awakening Tour

Publish date: 03/03/2012

DSC_0001.JPG (Large)

DSC_0037.JPG (Large)

DSC_0044.JPG (Medium)  DSC_0048.JPG (Medium)

DSC_0064.JPG (Large)

DSC_0072.JPG (Medium)  DSC_0082.JPG (Medium)

DSC_0100.JPG (Medium)  DSC_0124.JPG (Medium)

DSC_0125.JPG (Medium)  DSC_0134.JPG (Medium)

DSC_0161.JPG (Large)

DSC_0157.JPG (Medium)  DSC_0162.JPG (Medium)

DSC_0186.JPG (Large)

DSC_0177.JPG (Large)

DSC_0191.JPG (Medium)  DSC_0197.JPG (Medium)

DSC_0200.JPG (Large)

DSC_0205.JPG (Large)

DSC_0211.JPG (Medium)  DSC_0213.JPG (Medium)

DSC_0242.JPG (Medium)  DSC_0223.JPG (Medium)

DSC_0269.JPG (Large)

DSC_0299.JPG (Large)

DSC_0311.JPG (Medium)  DSC_0316.JPG (Medium)

DSC_0322.JPG (Large)

DSC_0326.JPG (Medium)  DSC_0339.JPG (Medium)

DSC_0370.JPG (Medium)  DSC_0371.JPG (Medium)

DSC_0376.JPG (Large)

DSC_0402.JPG (Medium)  DSC_0411.JPG (Medium)

DSC_0446.JPG (Medium)  DSC_0449.JPG (Medium)

DSC_0459.JPG (Large)

 

Saturday AM Service

DSC_0011.JPG (Large)

DSC_0002.JPG (Medium)  DSC_0013.JPG (Medium)  

DSC_0020.JPG (Large)

DSC_0031.JPG (Large)

DSC_0034.JPG (Medium)  DSC_0045.JPG (Medium)

DSC_0055.JPG (Medium)  DSC_0060.JPG (Medium)

DSC_0092.JPG (Large)

DSC_0103.JPG (Large)

 DSC_0120.JPG (Large)

DSC_0137.JPG (Medium)  DSC_0144.JPG (Medium)

DSC_0172.JPG (Medium)  DSC_0147.JPG (Medium)

DSC_0166.JPG (Medium) DSC_0179.JPG (Medium)

DSC_0182.JPG (Large)

DSC_0218.JPG (Medium)  DSC_0191.JPG (Medium)

DSC_0195.JPG (Medium)  DSC_0205.JPG (Medium)

DSC_0216.JPG (Large)

DSC_0201.JPG (Large)

DSC_0232.JPG (Medium)  DSC_0240.JPG (Medium)

DSC_0233.JPG (Large)

 

 

 

 

 

 

 

Archives